Ett hjärta med en mor och ett barn i.

Till barnens version, klicka här.

Barnkonventionen är del av svensk lag.

 

FN antog Konventionen om Barnets Rättigheter den 20 november 1989. Sverige var 1990 ett av de första länderna att ratificera konventionen. 

En konvention är en slags överenskommelse. Alla länder som skrivit under barnkonvention är skyldiga att följa det som står i den. Länderna måste också regelbundet rapportera till FN hur de lever upp till konventionen.

Den 13 juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen är i kraft från den 1 januari 2020.

 

Läs mer om hur barnkonventionen fungerar med svensk lag

 

Veckans fördjupning

Introducera arbetet med hjälp av MiniBladets fördjupning Barnens lag.

Veckans fördjupning om Barnkonventionen

 

 

Konkretisera artiklarna

Originaltexten kan vara svår för eleverna att ta till sig. Men konventionens artiklar kan delas upp i olika områden, till exempel:

 • Familj och Identitet
 • Information
 • Inflytande
 • Lek, kultur, fritid och vila
 • Må bra
 • Skydd
 • Utbildning

 

MiniBladet har tagit fram en förenklad version av de första 40 artiklarna. Gå igenom den tillsammans med eleverna och diskutera hur de konkret kan kopplas till punkterna.

Enkel version av Barnkonventionen 

Försök att koppla barnens egna upplevelser och matcha händelser i omvärlden till artiklarna. Betona gärna att artiklarna gäller alla barn i hela världen.

 

Barnens rättigheter i bild

Eleverna ska välja och illustrera artiklar ur barnkonventionen. Bilden kompletteras med en slogan. En slogan är en kort mening på 2 till 7 ord som vill övertyga läsaren att man tycker något är viktigt.

Greta Thunberg använder Fridays for future och Skolstrejk för klimatet som slogans. 

Tänk på upphovsrätten så att elevernas bidrag inte blir en kopia av någon annans verk. 

Bilden med slogan skickas in tillsammans med en text som förklarar hur eleven tänkt vid skapandet av bild och slogan samt vilken artikel i barnkonventionen berörs.

 

Publicering

Vi kommer kontinuerligt att publicera de bilder vi får in i MiniBladets olika kanaler samt i pappersbilagan i medverkande dagstidningar. Vi hoppas få hjälp av barnen att med deras bilder och slogans sprida kännedom om barnkonventionen.

 

Länk till barnombudsmannen:

Barnombudsmannens sidor för barn

 

Koppling till läroplanerna

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

(Centralt innehåll samhällskunskap/religionskunskap årskurs 1-3)

 

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

(Centralt innehåll samhällskunskap årskurs 4-6)

 

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

(Centralt innehåll i läroplanen för fritidshemmet)

 

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller mänskliga rättigheter för barn. Enligt barnkonventionen räknas alla under 18 år som barn och rättigheterna i den gäller alla barn. Konventionen består av 54 artiklar som de länder som har skrivit under den har förbundit sig att följa. Sverige skrev under 1990. Allt Bris arbete utgår från barnkonventionen.

Bris broschyr om barnkonventionen

 

 1. Ett barn är varje människa under 18 år.

   

 2. Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

   

 3. När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn.

   

 4. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det de har rätt till. När det behövs ska länder samarbeta internationellt.

   

 5. Dina föräldrar har ansvar för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som barnkonventionen ger dig rätt till.

   

 6. Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan för att du ska kunna göra det.

   

 7. Du har rätt att få ett namn och att vara medborgare i ett land. Du har också rätt att så långt det är möjligt få veta vilka dina föräldrar är och att bli väl omhändertagen av dem.

   

 8. Du har rätt till din identitet. I identiteten ingår ditt medborgarskap i ditt land, ditt namn och dina släktförhållanden. Om du har berövats din identitet, ska du få hjälp att ta reda på den.

   

 9. Ingen får skilja dig från dina föräldrar, utom när det är nödvändigt för ditt eget bästa. Det kan till exempel vara nödvändigt om dina föräldrar inte tar hand om dig på ett bra sätt. Du har rätt att få träffa båda dina föräldrar, om det inte är dåligt för dig.

   

 10. Om du och dina föräldrar vill återförenas, efter att ha varit skilda åt, ska ni kunna söka hjälp och så långt det är möjligt få hjälp i landet där du bor. Om dina föräldrar bor i olika länder och ni vill träffas ska ni få hjälp med det av landet där du bor.

   

 11. Du får inte föras till ett annat land utan båda dina föräldrars tillstånd.

   

 12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

   

 13. Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar.

   

 14. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och att ha vilken religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över dina tankar.

   

 15. Du har rätt att vara medlem i föreningar och att välja att gå ur föreningar. Du får också delta i möten så länge de är fredliga.

   

 16. Du har rätt att skyddas från olagliga intrång i ditt privatliv. Det gäller i hemmet eller där du bor och vistas. Ingen får till exempel läsa dina brev eller dagböcker utan lov. Det gäller också i alla andra situationer då information om dig hanteras. Ingen får heller skada din heder eller ditt rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot alla sådana intrång.

   

 17. Du har rätt att få veta vad som händer i ditt land och i världen, på ett sätt som du förstår, till exempel genom tidningar och tv. Den information du får ska hjälpa dig att utvecklas och att leva ett hälsosamt liv.

   

 18. Dina föräldrar har gemensamt ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska tänka på vad som är bäst för dig. Om dina föräldrar behöver stöd ska samhället se till att det finns stöd att få, till exempel vård och dagis.

   

 19. Du har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande.

   

 20. Om du inte kan vara kvar i din familj har du rätt att få särskild vård och hjälp. Du har rätt att tas om hand på ett sätt som är bra för dig.

   

 21. De länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att du som adopteras får det bra. Länderna ska alltid utgå från vad som är bäst för dig.

   

 22. Du som kommer som flykting, ensam eller tillsammans med någon annan, har rätt att få skydd och hjälp. Du ska också få hjälp att återförenas med din familj.

   

 23. Du som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp, har rätt till ett bra liv. Precis som alla andra ska du kunna känna stolthet och självförtroende. Du ska kunna delta aktivt i samhället. Du har rätt till särskild omvårdnad och till extra stöd.

   

 24. Du har rätt att vara så frisk som möjligt. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och träning så att du blir frisk. Du har också rätt att skyddas mot traditionella sedvänjor som kan vara skadliga.

   

 25. Om du har tagits om hand för att skyddas eller vårdas har du rätt att få behandlingen kontrollerad så att allt som gäller dig går rätt till.

   

 26. Du har rätt till social trygghet. Om det behövs ska samhället hjälpa till så att du får bostad, mat och kläder.

   

 27. Du har rätt att leva på ett sätt som ger dig möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Dina föräldrar har huvudansvaret för detta, men om de behöver stöd ska de få det.

   

 28. Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis.

   

 29. I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Du ska också lära dig att respektera de mänskliga rättigheterna, dina föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen.

   

 30. Du som tillhör en minoritetsgrupp eller urbefolkning har rätt till det språk, den kultur och den religion som du delar och utövar tillsammans med de andra i din grupp.

   

 31. Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

   

 32. Du ska skyddas från att utföra arbete som kan vara skadligt för dig, som hindrar dig från att gå i skolan eller från att utvecklas på annat sätt. Du får inte heller utnyttjas ekonomiskt, till exempel att någon annan tjänar pengar på ditt arbete utan att du själv får betalt.

   

 33. Det är ländernas ansvar att skydda dig mot narkotika och andra droger. Länderna ska se till att du inte utnyttjas vid tillverkning eller försäljning av droger.

   

 34. Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Du ska till exempel skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

   

 35. Du får inte föras bort eller säljas. Ditt land ska se till att det inte sker.

   

 36. Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig.

   

 37. Du får inte utsättas för tortyr eller annan grym behandling. Du får inte heller dömas till dödsstraff eller livstids fängelse. Om du grips, fängslas eller blir instängd mot din vilja måste det vara en sista utväg och för en så kort tid som möjligt. Du ska hela tiden behandlas med respekt och du har rätt att inte bli placerad bland vuxna. Du har rätt till kontakt med din familj under tiden som du är fängslad och ditt fall ska behandlas snabbt. Dina rättigheter i barnkonventionen gäller även om du är instängd mot din vilja.

   

 38. Om du är under 15 år ska du skyddas från att delta i krig. Om du har drabbats av ett krig ska du få det skydd och den vård du behöver.

   

 39. Om du har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har du rätt att få hjälp att må bra igen. Det gäller även om du har utsatts för tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller om du har varit med i krig.

   

 40. Om du misstänks för ett brott, eller om det visar sig att du är skyldig till ett brott, ska du behandlas med respekt och värdighet. Myndigheter och institutioner som du kommer i kontakt med under rättsprocessen ska vara anpassade för dig. Du har rätt att få hjälp av en person som kan juridik. Ditt ärende ska behandlas så snabbt det går. Ingen får tvinga dig att berätta vad du vet eller att erkänna något du inte har gjort.

   

 41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

 42. Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

43 – 45. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen.

46 – 54. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen